هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

به این وسیله شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب مقدم شما عزیزان را در ” هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ” گرامی می دارد
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
14 لغایت 17 مهر ماه 1396
فضای باز (مجاور در ورودی سالن 38)
ساعت بازدید :10 الی 18