دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب مقدم سبز شما را در دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران – محلات گرامی می دارد
زمان 25 لغایت 28 مهر ماه 96
محلات – نیم ور ، مرکز بین المللی نمایشگاه سنگ ایران
ساعت بازدید 10:30 تا 19